Изтегли в MS Word формат…

Българското дружество по психодрама и групова терапия е член на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (FEPTO) и съблюдава тренинговите стандарти на Федерацията, която от своя страна легитимира обучението по психодрама в България, при условие, че то е акредитирано от Дружеството. Това, което следва, са минималните тренингови стандарти на FEPTO, а в таблицата по-долу е представен начинът, по който те се съотнасят със стандартите, валидни специално за България:

FEPTO – Минимални тренингови стандарти

 1. МИНИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. За квалификацията психодраматист (психодрама психотерапевт или психодрама водещ)

Минималният брой контактни часове е 720.
Минималният брой часове собствена психодраматична практика е 160.
Общо: 880 часа.
Минималната продължителност на психодраматичния тренинг е 4 години.

Разграничава се между тренинг и съответно степен като: 

 • психодраматист в психотерапията; психодрама психотерапевт
  и
 • психодраматист в други области; психодрама водещ; социодраматист; креаитевн терапевт.

Дефиниции:

 • Психодраматистът е личност, която e призната за компетентна да поеме отговорността за организиране и водене на психодраматична група и индивидуални психодраматични сесии в рамките на своята професионална област.
 • Часове. Има разлика между обучение и „часове обучение”, между изучаването на теория и техники и „часове теория и техники”, между практикуването на психодрама и „часове практика” и т.н. (вж. по-долу).
 • Контактни часове обучение са часове тренинг в професионален контакт с признат обучител или асистент-обучител. Това могат да бъдат часове, използвани за собствен опит с психодрама или за теория и техники или за тренинг във водене в рамките на обучителния институт (под супервизия на живо) или за супервизия.
 • Часове практика: часове на практикуване като водещ или ко-водещ като собствена практика под (някакъв вид) супервизия. Времето е време на сесията + времето за процесинг с ко-водещ преди и/или след сесията.
 • Един час е минимум 45 минути чиста психодраматична работа от момента на започване до края.

1.2. Съдържание. В тези 720 контактни часове обучение трябва да се съдържат минимум:

 • 200 часа собствен опит с психодрама (в постоянна група),
 • 120 часа, посветени на теория и техники,
 • 200 часа тренинг във водене в рамките на обучителната група за напреднали;
 • и 80 часа супервизия. От тези 80 часа супервизия минимум 40 часа трябва да са посветени на супервизия на индивидуалния обучаващ се или на екипа от обучаващи се, водещи група.
 • Останалите 120 часа могат да бъдат разпределени от обучителната организация или от обучаващия се като допълнение на тези 4 под-категории.

Часове собствен опит с психодрама. Активното време, прекарано в базова или терапевтична психодрама-група или в индивидуална преживелищна работа с психодрама; то е фокусирано върху преживяването в ролята на групов член, на протагонист или на помощен Аз при работата с лични психични проблеми или проблеми във взаимоотношенията.

Часове теория и техники. Часове на работа с обучител, фокусирани върху теорията или техниките; обикновено бива изнесена под формата на семинар или уъркшоп.

Часове тренинг във водене в рамките на обучителната група за напреднали. В тази група акцентът е повече върху практиката, отколкото върху собствения опит – практикуване в ролята на водещ (директор), ко-водещ и помощен Аз и процесинга на тази практика.

Часове супервизия са контактни часове със супервизор в обучителен процес, фокусиран върху психодраматичното отношение между клиента (индивид и/или група) и обучаващия се, практикуващ като водещ (директор) или ко-водещ извън своята обучителна институция. 

2. МИНИМАЛНИ КАЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Предварително завършена образователна степен за приемане на нови обучаващи се:
Необходима образователна степен за кандидатстване за психодраматичен тренинг: висше университетско образование (бакалавър) в област, адекватна на сферата, в която работи кандидата. Всички кандидати трябва да удостоверят обучение или тренинг в следните области: човешко развитие, теории на личността, психично здраве и психопатология, методи на психотерапия и социални системи.
2.2. Процедура по прием. Минималната процедура се състои в подаване на досие или формуляр, участие във въвеждащ семинар или семинар за прием и индивидуално интервю с обучител.
2.3. Оценяването на обучаващия се преди сертифициране трябва да включва оценяване на неговата практика, теоретична подготовка и личност.

В действителност, настоящите стандарти на Българското дружество по психодрама и групова терапия значително надвишават минималните изисквания на FEPTO, с цел да се  постигне едно високо ниво на обучение и компетентност на подготвяните специалисти. В таблицата по-долу е направено детайлно сравнение между количествените стандарти за обучение на FEPTO и на БДПГТ.

Повече за тренинговите стандарти и дейността на FEPTO можете да научите от уебсайта на Федерацията: www.fepto.eu.

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ СТАНДАРТИ
за психодрама-обучение
в часове
(1 час = 45 мин.)
Минимални тренингови стандарти
на FEPTO
Тренингови стандарти на БДПГТ
(валидни за България)
Коментари
Теория и техники
120
400
І ниво (психодрама асистент) – 200
ІІ ниво (психодрама водещ) – 200
* вкл. специализирани семинари (вж. по-долу)
Собствен опит
200
550
Група за собствен опит – 200
І ниво (психодрама асистент) – 250
ІІ ниво (психодрама водещ) – 100
Тренинг – водене в рамките на обучителна група за напреднали
200
300
І ниво (психодрама асистент) – 150
ІІ ниво (психодрама водещ) – 150
Супервизия на практиката
80
150
във ІІ ниво (психодрама водещ)
Часове, разпределяни по избор на Обучителната организация или на обучаващия се
120
*
* Специализираните семинари биват избирани от Обучителната организация / институт и се включват в часовете за Теория и техники (вж. по-горе)
Общо часове в непосрдествен
контакт с обучител:
720
1400
 
Собствена практика под супервизия:
160
 
 
ОБЩО:
880
1400