От м. май до м. октомври 2011 г. БДПГТ работи по проект „Разработване на методика за работа с юноши с девиантно поведение“, финансиран от Дирекция „Превенции“ на Община Варна.

Ръководител на проекта беше Боряна Чалъкова – психодрама и позитивен психотерапевт и обучител.

Резюме на проекта

Настоящият проект  продължава развитието и въвеждането в практиката на методи за изследване и консултиране на деца, юноши и семейства. Общността на педагогическите съветници и психолозите към училищата във Варна и областта беше запозната с метода на Бързата Качествена Оценка на рисково поведение и съставяне план за актуален и адекватен отговор на риска. Беше изработена методика за училищна медиация и бяха обучени специалисти в училищата и връстници за прилагането й.

С разработката на методика за работа с поведенчески девиации в юношеството ще се допълни и разшири компетентността на работещите в тази сфера. Ще се внесе задълбочено разбиране за смисъла на поведението в юношеска възраст и очакванията към „значимите възрастни”.

Планира се тренинг-обучение на „заинтересованите страни”– ученици, педагогически съветници и психолози, които ще създадат училищни екипи по превенция на девиантното поведение. В този процес, ще се включи и групата на обществените възпитатели, които отговарят за вторичната превенция на девиантното поведение.

Предвижда се и издаване на ръководство за работа с юноши, което ще даде методология и основни насоки в тази област.