Членство

Членове на Българското дружество по психодрама и групова терапия могат да бъдат специалисти, които са компетентни да прилагат психодрамата, социометрията и груповата терапия, както и други свързани с тях методи. Членството в дружеството е на доброволен принцип.

Кандидатите за пълноправно членство в Дружеството е необходимо да са дипломирани най-малкото като Психодрама асистент (консултант) и трябва да имат поне двама поръчители, които самите са: 1) членове на Дружеството, 2) дипломирани психодрама-терапевти, 3) познават лично, достатъчно отблизо и от достатъчно дълго време работата и развитието на кандидата. Оторизираният орган за одобряване и приемане на нови членове в Дружеството е Управителният съвет на БДПГТ.

Хора, които споделят целите на БДПГТ и го подкрепят в интелектуален и/или финансов смисъл, могат да бъдат приети за асоциирани членове на Дружеството чрез същата процедура.

За да видите пълния списък на членовете на БДПГТ към настоящия момент, кликнете тук…

Актуално!

До
Членовете на Българско дружество по психодрама и групова терапия

Уважаеми членове на БДПГТ,

Във връзка с решение на УС на БДПГТ от 15.02.2016г., Ви информирам, че тези от вас, които се чувстват съпричастни към целите на Дружеството като професионална общност и желаят да продължат своето членство в Българско дружество по психодрама и групова терапия,  следва да заплатят членски внос за изтеклата 2015 и текущата 2016г. в размер на 80 лв  (10% от мин.работна заплата за годината – съотв. 2015 г. – 38 лв; 2016 г. – 42 лв). Членският внос се плаща само по банков път.

Пълният списък на приетите до този момент членове на дружеството можете да  намерите на уебсайта на организацията  www.psychodrama-bg.org

Банкова сметка на БДПГТ
IBAN   BG96STSA93000023432301
BIC BGSTSABGSF
БАНКА ДСК
Основание за плащане:  Членоски внос за 2015 / 2016 на име …… /ако е различно от нареждащият средствата/

Моля, ако има членове внесли членски внос за 2015 г.,  и/или са с нови данни за контакт, да се свържат с нас на и-мейл psychodrama.bg@gmail.com

Условията за подновяване на членство на асоциираните членове на БДПГТ са същите, както за пълноправните, като съобразно Устава техният членски внос е на стойност  5% от минималната работна заплата или: за 2015 – 19 лв. и 2016 – 21 лв.

За тези, които през периода 2009 – 2015 са били активни и са подали заявки за членство, но не са получили отговор, настоящият УС ще има грижата да разгледа внесената вече документация, да се свърже с тях във връзка с актуализация на обстоятелства и данни по заявките и вземе решение за членство  не по-късно от Май 2016г.

Желанието ни е настоящият анонс да достигне до всички заинтересовани. Ще Ви бъдем благодарни да го разпространите сред колегите от Вашите обучителни институти и професионални общности.

С уважение
Елена Евстатиева
Председател на УС

Моля, за получаване на квитанция за внесената сума, посочете в имейл на psychodrama.bg@gmail.com електронен адрес, на който да ви я изпратим.

За приходите от членски внос не се издава фактура, защото те не са в резултат на търговска дейност.