Всички, завършили минимум Първо обучително ниво по психодрама („Психодрама асистент”) при акредитирани от БДПГТ и и/или FEPTO институции и обучители са насърчени да подадат Молба за членство в БДПГТ.
  • Молбата за членствоследва да бъде подадена в 2 копия – електронно и печатно.
  • В електронен вид: За да бъдат разгледани от Управителния съвет, молбите трябва да бъдат подадени първо в електронен вид на нашия уебсайт. На всички получени молби ще бъде изпратен e-mail за потвърждение.
  • Печатно: Печатното копие се подава според приложения образец в MS Word формат, който трябва да бъде попълнен, отпечатан и подписан.
  • Печатното копие на молбата трябва да бъдеподкрепено от двама поръчители, които са 1) членове на Дружеството, 2) дипломирани психодрама-терапевти, 3) познават лично, достатъчно отблизо и от достатъчно дълго време работата и развитието на кандидата.
  • Печатното копие,заедно с ксерокопие от дипломата на кандидата за Психодрама асистент или Психодрама водещ, трябва да бъде изпратено по поща на адреса на Дружеството или предадено на член на Управителния съвет лично от кандидата за членство.
  • При одобрена от УС кандидатура, новоприетите членове следва да заплатят членския си внос за текущата година.
Молба за членство в БДПГТ
Попълни онлайн…

Изтегли формата в MS Word формат…

Плащане на членски внос
Банкова сметка на БДПГТ в лева…