ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 23.02.2018 г.

By февруари 6, 2018 Uncategorized No Comments

Управителният съвет на БДПГТ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал.1 от Устава на сдружението свиква

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 23  февруари (петък) 2018 г от 17.00 ч. в София, Есенс център, ул. 6-ти Септември №37 (вътрешен двор), Голяма зала, ет.2

със следния дневен ред:

  1. Представяне на Отчет на Управителния съвет за дейността на Българското дружество по психодрама и групова терапия за календарната 2017 година.
  2. Доклад на Контролния съвет на БДПГТ относно дейността на БДПГТ през 2017 г.
  3. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.
  4. Доклад за дейността на Комисията по стандартите на БДПГТ за 2017 г.
  5. Доклад за дейността на Етичната Комисия на БДПГТ за 2017 г.
  6. План за дейността на БДПГТ за 2018 година.
  7. Представяне на проект за учредяване на Консорциум между Българско Дружество по Психодрама и Групова терапия и Институт за Психодраматични Практики „Хирон”, с  цел организиране и провеждане на Конфереция и Годишна среща на Федерация на Европейските Психодрама Тренинг Организации през 2018 година, Правец: срок на Консорциума, задължения на организациите.
  8. Предложение за изменение на Устава на БДПГТ
  9. Разни

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе при същия ден в 18.00 ч., на същото място. Начало на регистрацията на участниците е в 16.30 часа.

Всички бивши членове могат да актуализират своето членство, непосредствено преди заседанието – в обявения за регистрацията час, като за целта заплатят членски внос за 2016 и 2017 година.

Всеки бивш или настоящ член на БДПГТ може да провери своя статус на сайта на организацията.

В деня на заседанието може да се заплаща членски внос, който е в размер на 46 лв. за пълноправни и 23лв, за асоциирани членове, съгласно чл. 15, ал.1  от Устава на БДПГТ.

www.psychodrama-bg.org

За допълнителна информация

e-поща: psychodrama.bg@gmail.com и телефон 0897803257

От Управителния съвет на БДПГТ

23.01.2018г., гр. София