На 11 март 2017 г. в гр. София, зала „Арена“,  х-л Арена Ди Сердика, ул. Будапеща № 2 се проведе РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на БДПГТ със следния дневен ред:

  1. Представяне на Отчета на Управителния съвет за дейността на Българското дружество по психодрама и групова терапия за календарната 2016
  2. Доклад на Контролния съвет на БДПГТ за  дейността на УС на БДПГТ
  3. Приемане на годишния финансов отчет за 2016
  4. Доклад за дйността на комисията по стандартите 2016.
  5. Доклад за дейността на Етичната Комисия на БДПГТ.Представяне на проект за етичен кодекс на БДПГТ. Дискусия и приемане
  6. План за дейността на Дружеството  за 2017 година.
  7. Предложение за изменение на Устава на БДПГТ
  8. Разни