НАСОКИ  КЪМ  ВОДЕЩИТЕ / ПРЕЗЕНТАТОРИ В ОСНОВНАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
„ДАРОВЕТЕ НА ПСИХОДРАМАТА – 25 години приложение на метода“

 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ
Уъркшоп / Семинар
·продължителност 2 академични часа (90 минути)
·продължителност 3 академични часа (135 минути)
Презентация
· продължителност до 30 минути, в рамките на пленарна сесия и / или теоретичен панел
Постер и съпътстващи информационни материали
· Представяне на изследване, организация, практика. Заявката следва да съдържа ясни данни за необходимото пространство за излагане. Всички заявители следва да имат предвид, че площите за излагане са ограничени и това може да доведе до затруднение в пълното представяне на заявеното.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДЕЩИТЕ / ПРЕЗЕНТАТОРИТЕ
Заявителите за участие в основната програма на конференцията следва да са психодрама водещи / психодрама терапевти или психодрама асистенти с МИНИМУМ две години консултантска / терапевтична практика в индивидуален или групов сетинг.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ГОВОРИТЕЛ / ВОДЕЩ  В ОСНОВНАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.
Заявките за участие се подават до 14.09.2016г.
Разглеждат се от Програмния комитет до 05.10.2016г. В програмният комитет участват членовете на УС на БДПГТ и/ или поканени от него членове на други управителни органи, съставляващи програмния комитет на Конференцията. Окончателния състав на програмния комитет ще бъде публикуван допълнително.
При нужда от допълнителна информация относно водещия или уъркшопа, УС  ще потърси контакт с водещия.  УС  си запазва правото да коментира и отказва участие в конференцията с подадената заявка.
ВАЖНО: Данните от Вашата заявка ще влезнат в програмата на конференцията, така както сте ги описали в нея.