Годишно отчетно събрание на БДПГТ

By февруари 28, 2021 Актуално No Comments

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПСИХОДРАМА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ

Bulgarian Society of Psychodrama and Group Therapy

Член на Федерацията на Европейските психодрама обучителни организации

Member of the Federation of European Psychodrama Training Organizations 

 

 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ПСИХОДРАМА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ

 

Управителният съвет на БДПГТ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на Сдружението, свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете си на 28.03.2021г от 17.00 ч. което ще се проведе онлайн на адрес https://us02web.zoom.us/j/82417232735, Meeting ID: 824 1723 2735, Passcode: 373007

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Българското дружество по психодрама и групова терапия за 2020 година;
 2. Доклад на Контролния съвет на БДПГТ относно на дейността на БДПГТ през 2020 г.
 3. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.
 4. Отчет за дейността на Комисията по стандартите на БДПГТ за 2020г.
 5. Отчет за дейността на Етичната Комисия на БДПГТ за 2020 г.
 6. Представяне на проекто бюджет и план за дейността през 2021 г.
 7. Приемане на актуализирани минимални стандарти и процедура по акредитация на БДПГТ.
 8. Разни

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе при същия

дневен ред от 18.00., на същото място

С предложението за актуализация на стандартите на БДПГТ и процедурата за акредитация, може да се запознаете предварително в прикачения файл и на адрес:  http://psychodrama-bg.org/n/wp-content/uploads/2021/02/Projetcs-Standarts-BSPGT-and-acreditattion-28.03.2021.pdf

Участие в заседанието с право на глас имат само пълноправни членове на БДПГТ. Вземете предвид, че при не плащане на членски внос повече от две поредни години и липса на активно участие в живота на сдружението, членството ви може да отпадне. (чл.13, ал.1,т.1 и ал.4)

Справки за дължим членски внос може да правите на имейл адрес:  members@psychodrama-bg.org

Плащането на членски внос се осъществява по банков път. Само в извънредни случаи може да бъде направено при ковчежника на организацията – Николай Златев

Размер на членски внос за пълноправни членове:

 • 51 лв. за 2018
 • 56 лв. за 2019г.
 • 61 лв. за 2020 г.
 • 65 лв. за 2021 г.

Размер на членски внос за асоциирани членове, съгласно чл. 15, ал. 1 от Устава на БДПГТ:

 • 25,50 лв. за 2018 г.
 • 28 лв. за 2019 г.
 • 30,50 лв. за 2020 г.
 • 32,50 лв. за 2021 г.

За допълнителна информация:

Email: psychodrama.bg@gmail.com

телефон 0897803257

Елена Евстатиева

Председател на УС

28.02.2021 г.