ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, 26.03.2022 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ПСИХОДРАМА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ

Управителният съвет на БДПГТ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на Сдружението, свиква

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 26.03.2022г. от 15.30 ч. в София, Best Western Premier Летище София, зала Хийтрол със следния дневен ред:

  1. Представяне на Отчет на Управителния съвет за дейността на Българското дружество по психодрама и групова терапия за 2021 година
  2. Доклад на Контролния съвет на БДПГТ относно дейността на БДПГТ през 2021г.
  3. Приемане на годишния финансов отчет за 2021г.
  4. Доклад за дейността на Комисията по стандартите на БДПГТ за 2021 г.
  5. Доклад за дейността на Етичната Комисия на БДПГТ за 2021 г.
  6. Представяне на препоръки за развитие в следващият мандатен период на УС на БДПГТ мандат 2022-2025
  7. Избор на УС и комисии на БДПГТ за мандат 2022 – 2025
  8. Разни 

ВАЖНО: При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе при същия дневен ред в 16.30 ч., на същото място. Началото на регистрацията на участниците е в 15.00 часа.

Моля, при невъзможност да присъствате лично и желаете да упълномощите някой да ви представлява и гласува от Ваше име да следвате чл.20, ал.3, ал.4 и ал.5 от Устава на БДПГТ, а именно: 

/3/ Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

/4/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

 /5/ Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

В деня на заседанието може да се заплаща членски внос и за текущата 2022 г., който за пълноправни членове е в размер на 65 лв., считано до 31.03.2022 г. При заплащане след тази дата, членския внос е 71лв.  За асоциирани членове членския внос за 2022 г. е 32.50 лв, считано до 31.03.2022 г. и 35.50лв. при заплащане  след тази дата, съгласно чл. 15, ал.1 от Устава на БДПГТ.

 

За допълнителна информация: 

От името на УС на БДПГТ psychodrama.bg@gmail.com 

Елена Евстатиева, Председател www.psychodrama-bg.org